Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Start Kansrijk, steun voor zwangere vrouwen

 

Vrijwilligers van Samen Oplopen ondersteunen 1000 dagen lang  zwangere vrouwen die wel wat hulp kunnen gebruiken en hun pasgeboren baby en gezin. Samen met een professionele coördinator en in samenwerking met de verloskundigen, de welzijnsorganisatie en een buurthuis. Een prachtige samenwerking tussen formele en informele zorg voor gezinnen met lichte en complexe problematiek.

Samen Oplopen maakt een combinatie van het koppelen van een vrijwilliger aan een zwangere vrouw die wel wat hulp kan gebruiken én het aansluiten op de Centering Pregnancy-groep van de verloskundigen.

Start van het project

De coördinator ‘Start Kansrijk’ van Samen Oplopen Zeist vertelt:

Door de Corona-situatie is het project Start Kansrijk Samen Oplopen in Zeist pas op 1 juni begonnen, maar krijgt in een korte tijd steeds meer vorm. Er is al veel voorwerk gedaan en er is een goede en fijne samenwerking ontstaan tussen Verloskundigen, GGD, CJG, de welzijnsorganisatie Meander Omnium, gemeente Zeist en Samen Oplopen om met elkaar het project steeds meer inhoud te geven.

De koppeling aan een vrijwilliger

Binnen Samen Oplopen koppelen wij een aanstaande moeder, die wel wat steun kan gebruiken, aan een vrijwilliger. De aanmeldingen van gezinnen komen voornamelijk binnen via de verloskundigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zeist. We werken nauw met hen samen.  Ons streven is zo vroeg mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk de koppelingen te maken. De vrijwilligers (en coördinator) zullen 1000 dagen verbonden zijn aan een gezin.

De vrijwilligers (vanuit verschillende achtergronden en culturen) zijn speciaal voor dit project geworven en worden begeleid door de coördinator van dit project. Zij krijgen een aantal trainingen, bijvoorbeeld over de ‘presentiebenadering’,  ‘ontwikkeling van het jonge kind’ en ‘signaleren van onveiligheid’ omdat sommige gezinnen tot een kwetsbare doelgroep behoren. Extra trainingen zoals ‘Leven in twee culturen’ en ‘(motiverende) gespreksvoering’ zijn voorhanden en ook intervisie- en casuïstiekbijeenkomsten worden aangeboden aan de vrijwilligers (eens per 4-6 weken).

Het intake- en matchgesprek

De moeder en vrijwilliger geven samen vorm aan de hulp. Bij het gezamenlijke intake-/matchgesprek is de coördinator aanwezig. De coördinator heeft een hulpverlenersachtergrond, zij is gedetacheerd vanuit het CJG, en kan zo nodig ook hulpverleningsgesprekken voeren, waarin er gekeken wordt of er meer of minder nodig is. Zo kan zij te zware problematiek van de schouders van de vrijwilliger overnemen. Daarnaast zal de coördinator regelmatig contact hebben met zowel de vrijwilliger als de moeder en het gezin om te kijken hoe het gaat.

Tijdens de intake met de moeder worden de wensen van het gezin besproken en op welk gebied zij hulp of steun nodig heeft. Daarnaast zijn we bezig met intakes met vrijwilligers waarin we hún wensen en mogelijkheden goed uitvragen. Ook  ontwikkelen we een handboek voor vrijwilligers waarin zij allerlei belangrijke informatie kunnen vinden zoals handige websites, tips voor zwangerschap, wat te regelen voor de bevalling, ontwikkeling van baby’s en peuters, en dergelijke.

Groepswerk

In september gaat de coördinator van Samen Oplopen samen met de verloskundigen een training volgen over vroegtijdige bijeenkomsten bij de verloskundigen een vorm van ‘Centering Pregnancy (CP)’. CP wordt slecht bezocht door de kwetsbare moeders, die deze bijeenkomsten juist zo goed kunnen gebruiken. De coördinator en vrijwilliger(s) van Samen Oplopen gaan aansluiten bij de groep van de verloskundigen om de drempel voor ‘onze’ moeders lager te maken.

Enerzijds hopen we de kwetsbare zwangere vrouwen nog eerder in beeld te krijgen en anderzijds hen laagdrempelig kennis te laten maken met het project Start Kansrijk van Samen Oplopen.

Als de ‘Centering Pregnancy-groep’ van de verloskundigen stopt na de bevalling, neemt Samen Oplopen de groep over. De ontmoetingen tussen moeders zullen vanaf oktober eens per 14 dagen plaats vinden in het Buurthuis, het inloophuis Vollenhove van Kerk- en Samenleving. De begeleiding van de groep wordt gedaan door de coördinator van Samen Oplopen en een ervaren welzijnswerker van Meander Omnium. De vrijwilligers van Samen Oplopen sluiten ook aan, indien gewenst. Zo ontstaat er een passend groepsaanbod voor jonge, kwetsbare moeders.

Ons doel met het groepswerk is om het netwerk van de moeders te vergroten en versterken, relevante thema’s te bespreken en vroegtijdig problematieken te signaleren en ombuigen.

Het programma zal om de 14 dagen wisselen:

  • De ene keer is er een thema, dat wordt gekozen in overleg met de moeders. Thema’s zoals baby-massage, eten, verschillende culturen, hechting, taboe doorbreken, traumaverwerking na zwangerschap en bevalling, een ‘tutmiddag’, samen-ouder en partner zijn.
  • De andere keer is het een koffie- en thee-inloop, een laagdrempelig samenzijn.

Baby’s en andere kinderen zijn ook welkom. Er zal een vrijwilliger zijn die de opvang regelt, als daar behoefte aan is. Ook moeders die niet gekoppeld zijn aan een vrijwilliger van Samen Oplopen-Start Kansrijk, maar wel baat zouden hebben aan het groepsaanbod, zijn welkom. Het uitgangspunt is ontmoeten, in een mix van achtergronden/culturen.

Start van het groepsaanbod

We starten op dit moment met de koppelingen en in het najaar (oktober) zal het groepsaanbod voor de moeders, trainingen, intervisie- en casuïstiek voor de vrijwilligers gaan starten.  Rekening houdend met corona, wordt er gekeken naar een online programma via teams, waarin we toch met elkaar kunnen ‘samenzijn’ en meer gemeenten makkelijk zouden kunnen aanhaken.
Ondanks de vakantietijd zijn er al twee koppelingen van start en zijn we nieuwe aanmeldingen aan het matchen. In het eerste jaar willen we 20 gezinnen begeleiden; in de jaren erna gaat het aantal omhoog. We staan open voor aanmeldingen van zowel gezinnen als van vrijwilligers. De verwijzers van gezinnen spelen hierbij een belangrijke rol.

Samen Oplopen – Start Kansrijk is een pilot. We geven op deze manier, samen met de gemeente Zeist, vorm aan het landelijk programma ‘Kansrijke start’. Het project wordt deels gesubsidieerd door Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist (SOZW) en het Kansfonds. Het is een pilot waar we gaandeweg het project kijken wat passend, haalbaar en wenselijk is. De methodiek is een nieuwe ‘tak’ van Samen Oplopen en is beschreven in een projectplan en diverse materialen. Samen Oplopen kan deze methodiek uitrollen. Lokale zorg- of welzijnsorganisaties in andere gemeenten in Nederland kunnen de methodiek uitvoeren.

Contact opnemen

Voor het bespreken van de mogelijkheden om deze methodiek in uw gemeente uit te voeren kan contact opgenomen worden met Linda Otterman (mobiel 06-81136075). Voor inhoudelijke zaken kan contact opgenomen worden met de uitvoerende coördinator Nienke Walstra (mobiel 06-27066581) of de  projectleider Kansrijke Start Zeist Tabitha Wendt (mobiel 06-15350439). Mailen kan uiteraard ook.

Categorie: Activiteiten In de media

← Terug naar nieuws